دریافت فایل تحقیق بررسی نقش اختلالات نوروتیک درروابط زوجین

تحقیق با موضوع بررسی نقش اختلالات نوروتیک درروابط زوجین ، در قالب ورد، در 27 صفحه، قابل ویرایش قسمتی از متن: مقدمه تابلوی اصلی در غالب نورزهاترس ونگرانی (اضطرابتحقیق بررسی نقش اختلالات نوروتیک درروابط زوجین|39030835|daryanakhoda|تحقیق بررسی نقش اختلالات نوروتیک درروابط زوجین,تفاوت اختلالات نوروتیک و سایکوتیک,تحقیق مثلث نوروتیک,مقاله نوروتیک کپسول,پروژه بررسی نیاز نوروتیک,نوروتیک فروید,تلفظ نوروتیک,اضطراب نوروتیک فروید
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی نقش اختلالات نوروتیک درروابط زوجین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق با موضوع بررسی نقش اختلالات نوروتیک درروابط زوجین،
در قالب ورد، در 27 صفحه، قابل ویرایش

قسمتی از متن:

مقدمه
تابلوی اصلی در غالب نورزهاترس ونگرانی (اضطراب وافسردگی ،عصبانیت وپرخاشگری،مشکل خواب واشتهاودردهای پراکنده است.همه مردم گاه وبیگاه وبخصوص وقتی بامشکل مهمی روبرو میشونددچارتنش ونگرانی میگردندامادیریازود باموقیعت جدیدسازش پیدامیکنندوبرتنش ونگرانی خویش غلبه میکنند.بسیاری ازبیماران نوروتیک احساس بی کفایتی وحقارت (فقدان اعتمادبه نفس)مداومی دارندکه باعث میشودمشکلات معمولی روزمره برایبشان ناراحت کننده وتهدیدکننده باشد.دوام این مشکل باعث تنش ونگرانی وپرهیزابیمارگونه ازبرخوردبامشکلات زندگی می گردد.باادامه وتشدیدمجموعه ای ازشکایات جسمی وروانی که دراصل نشانه های بیماری نورز پیدامیشود.ازجمله عواملی که مستعدکننده بروز نورز است.عبارتنداز:درگیری بادیگران،مشکل خانوادگی،ازدواج نامناسب،ناراحتی درمحیط کار،مشکل مالی طولانی،مرگ نزدیکان،شکستهای مختلف وزمینه ارثی وروانی وعاطفی آسیب پذیر میباشد.درارتباط بازوجینی که دارای این اختلال هستند رضایت اززندگی زناشویی متاثرازاین بیماری است. عوامل مختلفي هستند كه رضايتمندي زناشويي افراد را تحت تاثير خود قرار ميدهند. نتـايج تحقيـق ولينـك و همكـاران (2006) نشـان داد كه بيمـاران داراي مشكل نوروتیکي خودشان را در متغيـر رضـامندي زناشـويي نسبت به ديگر گروهها در سطح پايين ارزيابي مي كنند (6). اكثر بيماران نوروتیکي خودشان را از نظـر عمكـرد جنسـي و رضايتمندي زناشويي در سطح پايين ارزيابي مـي كننـد (7 ،8). رفتارهاي تشريفاتي در نوروتیکي ها منجر به پايين آمدن روابط اجتماعي و نارضايتي زناشويي در اين افراد مـي گـردد (9). به طور كلي افراد داراي مشـكل پانيـك دوسـت دارنـدخودشان را از نظر مشكلات روانشناختي و محدوديتهـا درسطح بالا ارزيابي كنند (10). بهبودي نوروتیکـي جنسـي درافراد مبتلا به نوروتیکي به افزايش رضايتمنـدي زناشـويي وروابط صميمي در افراد مذكور منجـر گرديـد (11). نتـايج تحقيق بالتر و همكاران (2002) به وجود همبستگي منفـي بين اختلال نوروتیکي و ميزان رضايتمندي زناشوئي دلالـت دارد (12). از ديگر ويژگيهاي روانشناختي كه تحـت تـاثيراختلال نوروتیکي قرار مـي گيـرد كيفيـت زنـدگي مـيباشـد .