دریافت فایل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک

مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 56 سوالی نوع فایل: word برای سنجش گرایش پاسخگویان باتوجه به ترتیبی بودن گزینه ها مناسپرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک|40091607|daryanakhoda|پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک,صمیمیت زوجین ووندن بروک
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 56 سوالی نوع فایل: word

برای سنجش گرایش پاسخگویان باتوجه به ترتیبی بودن گزینه ها مناسبترین طیف، طیف لیکرت می باشد.برای هر یک از سوالات 5 پاسخ، خیلی زیاد ،زیاد، متوسط،کم وخیلی کم درنظر گرفته شده است سپس به هریک از سوالات نمرات 0تا4 اختصاص داده شده است. اعتبار پرسشنامه صمیمیت درازدواج:در جدول زیر اعتبار پرسشنامه بر مبنای پژوهش وندن بروک وبرتمن در سال 1995وپژوهش عرفانی اکبری درسال 1387وهمچنین پژوهش ربابه امیری در سال 1384 آمده است.