دریافت فایل شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992

روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت این پرسشنامه توسط هالبرت ساخته شد. شامل 25 ماده است. طبق مقیاس لیکرت با 5 شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992|40227835|daryanakhoda|شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992,شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD),شاخص,تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992
مشخصات فایل مورد نظر در مورد شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت

این پرسشنامه توسط هالبرت ساخته شد. شامل 25 ماده است. طبق مقیاس لیکرت با 5 درجه نمره گذاری می شود (0= همیشه تا 4= هرگز). سوال های 1،3،5،7،8،9،10،12، 13، 17، 18، 19، و 20 معکوس نمره گذاری میشوند کمینه و بیشینه نمرات 0 تا 100 است. نمره بالا نشان از تمایل جنسی زیاد است. پایایی آن به شیوه آزمون بازآزمون 86/0 بست آمده است. ضرایب همسای درونی به روش آلفای کرونباخ 89/0 است. همچنین پایایی و روایی این پرسشنامه توسط یوسفی و همکاران به ترتیب 72/0 و 45/0 بدست آمد. (یوسفی و همکاران، 1390).