دریافت فایل پروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد: سروس کد اجاریی ایجاد توپولوژی Watts and Strogatz به زبان متلب و سی شارپ

ایجاد توپولوژی Watts and Strogatzمعیارهای اندازه گیری گرافWatts and Strogatzکد محاسبه قطر شبکه• مرکزیت میانوندی• فاصله ژئودژی و متوسط فاصله بین زوج گره ها در اثر خرابی• ضریب خوشه بندیتوزیع فراوانی درجه گراف• شکل گراف فهرست ایجاد تپروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد: سروس کد اجاریی ایجاد توپولوژی Watts and Strogatz به زبان متلب و سی شارپ|41007804|daryanakhoda|ایجاد توپولوژی Watts and Strogatz,معیارهای اندازه گیری گرافWatts and Strogatz,کد محاسبه قطر شبکه,• مرکزیت میانوندی,• فاصله ژئودژی و متوسط فاصله بین زوج گره ها در اثر خرابی,• ضریب خوشه بندی,توزیع فراوانی درجه گراف,• شکل گراف
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد: سروس کد اجاریی ایجاد توپولوژی Watts and Strogatz به زبان متلب و سی شارپ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
ایجاد توپولوژی Watts and Strogatzمعیارهای اندازه گیری گرافWatts and Strogatzکد محاسبه قطر شبکه• مرکزیت میانوندی• فاصله ژئودژی و متوسط فاصله بین زوج گره ها در اثر خرابی• ضریب خوشه بندیتوزیع فراوانی درجه گراف• شکل گراف

فهرست

ایجاد توپولوژی Watts and Strogatz

معیارهای اندازه گیری گرافWatts and Strogatz

کد محاسبه قطر شبکه

• مرکزیت میانوندی

• فاصله ژئودژی و متوسط فاصله بین زوج گره ها در اثر خرابی

• ضریب خوشه بندیتوزیع فراوانی درجه گراف

• شکل گراف

ایجاد توپولوژی Watts and Strogatz:
از برنامه WSGraph.exe برای تولید گراف Watts an Strogatz استفاده شده است
برای تولید گراف WS با 1000 گره و متوسط درجه گراف 10 از فرمان زیر استفاده می شود:
C:>WSGraph.exe -n 1000 -k 10 -b 0.5
گراف تولید شده با استفاده از این برنامه قالبی به شکل زیر دارد:
Time: 0.003 seconds.

The graph:
0 -- 531
0 -- 2
0 -- 53
0 -- 612
0 -- 5
0 -- 195
0 -- 525
0 -- 671
0 -- 954

1 -- 2
1 -- 737
1 -- 912
1 -- 5
1 -- 785
1 -- 258
1 -- 407
1 -- 485
1 – 506
برای تبدیل این قالب به فرمت ماتریس مجاورت از یک برنامه به زبان C# استفاده شده است. فابل تولید شده و نیز تبدیل شده آن به فایل ماتریس مجاورت به ترتیب WS.dat و WSadj.dat می باشند.

معیارهای اندازه گیری گرافWatts and Strogatz:
• معیار تغییرات قطر شبکه در اثر ایجاد خرابی
برای محاسبه قطر شبکه ابتدا کوتاه ترین مسیرهای بین زوج گره های شبکه را محاسبه می کنیم و سپس از بین این کوتاه ترین مسیرها، طولانی ترین مسیر را به عنوان قطر شبکه انتخاب می کنیم.
برای این کار از الگوریتم دایکسترا برای محاسبه کوتاه ترین مسیر بین زوج گره ها استفاده می کنیم(کد این الگوریتم به نام simple_dijkstra.mدر پوشه مربوط به شبکه Erdos-Reneyآورده شده است):


کد محاسبه قطر شبکه:

function diam = diameter(adj)
diam=0;
for i=1:size(adj 1)
d=simple_dijkstra(adj i);
diam = max ([max(d) diam]);
end


در مرحله بعد برای ایجاد خرابی در شبکه یک برنامه به زبان C# نوشته شده است: